Privacybeleid

Muziekvereniging Sint Carolus hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van al haar leden. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Sint Carolus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Sint Carolus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking persoonsgegevens leden, bestuurders, muzikale leiding

Persoonsgegevens van orkestleden, bestuurders en muzikale leiding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan het lidmaatschap van Muziekvereniging Sint Carolus.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Sint Carolus de volgende persoonsgegevens van het (jeugd)lid vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Sint Carolus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men lid is van Muziekvereniging Sint Carolus en maximaal een jaar daarna. Bij opzegging van het lidmaatschap zal expliciet gevraagd worden of de gegevens opgenomen mogen worden op de oud-ledenlijst, om zo op de hoogte te blijven van het orkest en uitgenodigd te kunnen worden voor een eventuele reünie.

 

Beeldmateriaal

Op onze website www.sintcarolus.nl , op de Facebookpagina van Muziekvereniging Sint Carolus en in regionale kranten wordt regelmatig beeldmateriaal geplaatst in de vorm van foto’s en video opnames van concerten en repetities.

Bij leden jonger dan 16 jaar wordt hiervoor toestemming aan de ouders gevraagd, leden ouder dan 16 jaar wordt hier zelf om toestemming gevraagd.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en muziekdocenten

Persoonsgegevens van donateurs, muziekdocenten en/of geïnteresseerden worden door Muziekvereniging Sint Carolus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Sint Carolus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Sint Carolus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende welke men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan het MuzieKids Montfoort project

Persoonsgegevens van deelnemers aan het MuzieKids Montfoort project worden door Muziekvereniging Sint Carolus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten met betrekking tot de noodzakelijke informatie betreffende deelname aan het project.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Sint Carolus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Sint Carolus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat het project loopt en maximaal een jaar daarna.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het hosten van de website sintcarolus.nl
 • Opslag van de ledenadministratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn we dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Muziekvereniging Sint Carolus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Muziekvereniging Sint Carolus van uw gegevens kennis kunnen nemen, te weten het bestuur en de projectleider MuzieKids Montfoort, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Bestuur Muziekvereniging Sint Carolus:
bestuur@sintcarolus.nl